DANE A ÚČTOVNÍCTVO
Ing.Šottníková Jozefína

TABUľKY A VÝPOČTY


TLAČIVÁ   VÝPOČTY
Sociálna poisťovňa   Daň. povinnosť a daň. bonus
Zdravotné poisťovne   Priebežná daň. povinnosť a daň. bonus
Ročné zúčtovanie zdravotného   Mesačná daň. povinnosť a daň. bonus
Daňový úrad   Nezdaniteľná časť základu dane
Živnostenský úrad   Predbežná cena účtovníctva
Ochrana osob. údajov a archivácia   Odvody poistného SZČO
Pokladničné doklady   Výpočet mzdy, odvody - zamestnanec
Ostatné   Ostatné


Tabuľka odvodov pre rôzne SZČO s príjmom viac ako ročná minimálna mzda:
PERCENTUÁLNA SADZBA    MINIMÁLNE SUMY ODVODOV

Tabuľka odvodov pre rôzne SZČO s príjmom menej ako ročná minimálna mzda:
PERCENTUÁLNA SADZBA    MINIMÁLNE SUMY ODVODOV

Tabuľka dôležitých dátumov pre rôzne SZČO:
DÔLEŽITÉ DÁTUMY

Tabuľka odvodov pre zamestnávateľa a rôzne druhy zamestnancov (pracovnoprávny pomer):
PERCENTUÁLNA SADZBA

Tabuľka odvodov pre zamestnávateľa a zamestnancov (mimopracovný pomer):
PERCENTUÁLNA SADZBA

Tabuľka dôležitých dátumov pre zamestnávateľov:
DÔLEŽITÉ DÁTUMY


TABUĽKY

SZČO

V tabuľke sú prehľadne uvedené pre rôzne typy SZČO aktuálne percentuálne sadzby odvodov, minimálne sumy mesačných odvodov zdravotného a sociálneho poistenia. Minimálnu a maximálnu výšku vymeriavacích základov na odvody nájdete v sekcii "Odvody".
Ďalej tu nájdete niektoré dôležité dátumy, do ktorých by ste mali stihnúť odovzdať tlačivá na úrady alebo zaplatiť za odvody a iné povinnosti.

PRÍJEM VYŠŠÍ AKO ROČNÁ MINIMÁLNA MZDA

AKTUÁLNE ÚDAJE
PLATNÉ OD 1.1.2009
SZČO s príjmom vyšším ako 97 200 Sk v roku 2007
(minimálna mzda)
SZČO Dôchodca Priznaný invalidný dôchodok
najviac o 70% o viac ako 70%
Odvody v %    Prehľadné spracované percentuálne odvody pre rôzne typy
   samostatne zárobkovo činných osôb.
Verejné zdravotné
poistenie
14 14 7 7
Podmienka: ak je pomerná
časť vymer. základu dane
(mesačná) 3 800 Sk
zdravotné platí
vždy
zdravotné platí
pri splnení
podmienky
zdravotné platí
vždy
zdravotné platí
pri splnení
podmienky
Nemocenské poistenie 4,4 4,4 4,4 4,4
Dôch. poist. -
starobné
sporiteľ 9 9 9 9
nesporiteľ 18 18 18 18
Starobné
dôch. sporenie
sporiteľ 9 9 9 9
nesporiteľ - - - -
Dôchodkové poistenie -
invalidné
6 neplatí 6 6
Úrazové poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti dobrovoľne
2
neplatí dobrovoľne
2
dobrovoľne
2
Garančné poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Rezervný fond solidarity 4,75 4,75 4,75 4,75
Príjem vyšší ako ročná minimálna mzda SZČO Dôchodca Priznaný invalidný dôchodok
najviac o 70% o viac ako 70%
Minimálne sumy
mesačných odvodov v Sk
   Aktuálne minimálne mesačné odvody do zdravotných a sociálnej
   poisťovne. Platné od 1.1.2009
Verejné zdravotné
poistenie
41,37 € 41,37 € 20,68 € 20,68 €
Podmienka: ak je pomerná
časť vymer. základu dane
(mesačná) 4 050 Sk
zdravotné platí
vždy
zdravotné platí
pri splnení
podmienky
zdravotné platí
vždy
zdravotné platí
pri splnení
podmienky
Nemocenské poistenie 13 € 13 € 13 € 13 €
Dôch. poist. -
starobné
sporiteľ 26,50 € 26,50 € 26,50 € 26,50 €
nesporiteľ 53,10 € 53,10 € 53,10 € 53,10 €
Starobné
dôch. sporenie
sporiteľ 26,50 € 26,50 € 26,50 € 26,50 €
nesporiteľ - - - -
Dôchodkové poistenie -
invalidné
17,70 € neplatí 17,70 € 17,70 €
Úrazové poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti dobrovoľne
5,90 €
neplatí dobrovoľne
5,90 €
dobrovoľne
5,90 €
Garančné poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Rezervný fond solidarity 14 € 14 € 14 € 14 €
Odvody do SP spolu
bez dobrovoľných poistení
97,80 € 80,10 € 97,80 € 97,80 €

PRÍJEM NIE VYŠŠÍ AKO ROČNÁ MINIMÁLNA MZDA

AKTUÁLNE ÚDAJE
PLATNÉ OD 1.1.2009
SZČO s príjmom nie vyšším ako 97 200 Sk v roku 2007
(minimálna mzda)
SZČO -
začínajúci SZČO
Dôchodca Priznaný invalidný dôchodok
najviac o 70% o viac ako 70%
Odvody v %    Prehľadné spracované percentuálne odvody pre rôzne typy
   samostatne zárobkovo činných osôb.
Verejné zdravotné
poistenie
14 14 7 7
Podmienka: ak je pomerná
časť vymer. základu dane
(mesačná) 4 050 Sk
zdravotné platí
vždy
zdravotné platí
pri splnení
podmienky
zdravotné platí
vždy
zdravotné platí
pri splnení
podmienky
Nemocenské poistenie dobrovoľne
4,4
dobrovoľne
4,4
dobrovoľne
4,4
dobrovoľne
4,4
Dôch. poist. -
starobné
sporiteľ dobrovoľne
9
dobrovoľne
9
dobrovoľne
9
dobrovoľne
9
nesporiteľ dobrovoľne
18
dobrovoľne
18
dobrovoľne
18
dobrovoľne
18
Starobné
dôch. sporenie
sporiteľ dobrovoľne
9
dobrovoľne
9
dobrovoľne
9
dobrovoľne
9
nesporiteľ - - - -
Dôchodkové poistenie -
invalidné
dobrovoľne
6
neplatí dobrovoľne
6
dobrovoľne
6
Úrazové poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti dobrovoľne
2
neplatí dobrovoľne
2
dobrovoľne
2
Garančné poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Rezervný fond solidarity dobrovoľne
4,75
dobrovoľne
4,75
dobrovoľne
4,75
dobrovoľne
4,75
Príjem nižší ako ročná minimálna mzda SZČO Dôchodca Priznaný invalidný dôchodok
najviac o 70% o viac ako 70%
Minimálne sumy
mesačných odvodov v Sk
   Aktuálne minimálne mesačné odvody do zdravotných a sociálnej
   poisťovne. Platné od 1.1.2009
Verejné zdravotné
poistenie
41,37 € 41,37 € 20,68 € 20,68 €
Podmienka: ak je pomerná
časť vymer. základu dane
(mesačná) 4 050 Sk
zdravotné platí
vždy
zdravotné platí
pri splnení
podmienky
zdravotné platí
vždy
zdravotné platí
pri splnení
podmienky
Nemocenské poistenie dobrovoľne
13 €
dobrovoľne
13 €
dobrovoľne
13 €
dobrovoľne
13 €
Dôch. poist. -
starobné
sporiteľ dobrovoľne
26,50 €
dobrovoľne
26,50 €
dobrovoľne
26,50 €
dobrovoľne
26,50 €
nesporiteľ dobrovoľne
53,10 €
dobrovoľne
53,10 €
dobrovoľne
53,10 €
dobrovoľne
53,10 €
Starobné
dôch. sporenie
sporiteľ dobrovoľne
26,50 €
dobrovoľne
26,50 €
dobrovoľne
26,50 €
dobrovoľne
26,50 €
nesporiteľ - - - -
Dôchodkové poistenie -
invalidné
dobrovoľne
17,70 €
neplatí dobrovoľne
17,70 €
dobrovoľne
17,70 €
Úrazové poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti dobrovoľne
5,90 €
neplatí dobrovoľne
5,90 €
dobrovoľne
5,90 €
Garančné poistenie neplatí neplatí neplatí neplatí
Rezervný fond solidarity dobrovoľne
14 €
dobrovoľne
14 €
dobrovoľne
14 €
dobrovoľne
14 €
Odvody do SP spolu
bez dobrovoľných poistení
neplatí neplatí neplatí neplatí

PRE RÔZNE SZČO

Dátum odovzdávania
tlačív na úrady
   Dátumy odovzdávania niektorých tlačív na štátne alebo súkromné
   ustanovizne.
Daň z motorových vozidiel    Na daňový úrad do 31. januára v roku
Daňové priznanie    Na daňový úrad do 31. marca v roku
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia    Do zdravotnej poisťovne do 30. júna v roku
Výpis z daňového priznania    Do sociálnej poisťovne do 30. júna v roku
Dátum platenia jednotlivých povinností    Dátumy platenia odvodov, daní a podobne.
Daň z motorových vozidiel    Do 31. januára v roku
Daň z príjmov    Do 31. marca v roku
Odvody do zdravotnej a
sociálnej poisťovne
   Do 8. v mesiaci za predchádzajúci mesiac
Nedoplatok v ročnom zúčtovaní zdrav. poistenia    Do 30. septembra v roku

ZAMESTNÁVATEĽ A ZAMESTNANEC

V tabuľke sú prehľadne uvedené percentuálne odvody, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ a zamestnanec. Minimálne a maximálne vymeriavacie základy na platenie zdravotného a sociálneho poistenia nájdete v sekcii "Odvody". Nájdete tu aj niektoré povinnosti a obdobie, do ktorého ich treba splniť.

PRACOVNOPRÁVNY VZŤAH NA ZÁKLADE ZMLUVY

AKTUÁLNE ÚDAJE
PLATNÉ OD 1.1.2009
Pracovnoprávny vzťah na základe zmluvy
ZAMESTNANEC
CHO
DCA
ŠTUDENT INVALID
norm.
prac.
čas
kratší
prac.
čas *
viac ako
18 r.
16r. až 18r. menej ako 16 r. naj
viac
o 70%
o viac ako
70%
Odvody v %    Prehľadné spracované percentuálne odvody pre zamestnávateľa a
   rôzne typy jeho zamestnancov.
Verejné zdrav.
poistenie
zamestnáv. 10 10 10 10 10 10 5 5
zamestnan. 4 4 4 4 4 4 2 2
Nemocenské
poistenie
zamestnáv. 1,4 1,4 - 1,4 1,4 1,4 1,4 -
zamestnan. 1,4 1,4 - 1,4 1,4 1,4 1,4 -
Dôch.poist.star.
sporiteľ
zamestnáv. 5 5 5 5 5 5 5 5
zamestnan. 4 4 4 4 4 4 4 4
Star.dôch.spor.
sporiteľ
zamestnáv. 9 9 9 9 9 9 9 9
zamestnan. - - - - - - - -
Dôch.poist.star.
nesporiteľ
zamestnáv. 14 14 14 14 14 14 14 14
zamestnan. - - - - - - - -
Star.dôch.spor.
nesporiteľ
zamestnáv.    Starobné dôchodkové sporenie pri nesporiteľovi neplatí ani
   zamestnávateľ a ani zamestnanec.
zamestnan.
Dôch. poist. -
invalidné
zamestnáv. 3 3 - 3 3 3 3 -
zamestnan. 3 3 - 3 3 3 3 -
Úrazové
poistenie
zamestnáv. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
zamestnan. - - - - - - - -
Poistenie
v nezamestnan.
zamestnáv. 1 1 - 1 1 1 1 -
zamestnan. 1 1 - 1 1 1 1 -
Garančné
poistenie
zamestnáv. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
zamestnan. - - - - - - - -
Rezervný fond
solidarity
zamestnáv. 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
zamestnan. - - - - - - - -

* Pri kratšom pracovnom čase sa odvody počítajú najmenej zo sumy príjmu zodpovedajúcemu odpracovanému času na 1 zamestnanca.
Pri úrazovom poistení pri všetkých typoch zamestnanca nie je určená ani minimálna a ani maximálna hranica na platenie tohto odvodu.

PRACOVNOPRÁVNY VZŤAH NA ZÁKLADE DOHÔD O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU

V tabuľke nájdete prehľadne usporiadané percentuálne odvody, ktoré je povninný platiť zamestnávateľ a zamestnanec pri dohode mimo pracovného pomeru. Vymeriavacie základy a niektoré iné informácie nájdete v sekcii "Odvody".

AKTUÁLNE ÚDAJE
PLATNÉ OD 1.1.2009
Dohoda o vykonaní práce
OBČAN DÔCHODCA ŠTUDENT INVALID
Odvody v %    Prehľadné spracované percentuálne odvody pre zamestnávateľa a
   rôzne typy jeho mimopracovných zmlúv.
Verejné zdrav.
poistenie
zamestnáv. - - - -
zamestnan. 14* - - 14**
Nemocenské
poistenie
zamestnáv. - - - -
zamestnan. - - - -
Dôch.poistenie
starobné
zamestnáv. - - - -
zamestnan. - - - -
Starobné sporenie zamestnáv. - - - -
zamestnan. - - - -
Dôch. poist. -
invalidné
zamestnáv. - - - -
zamestnan. - - - -
Úrazové
poistenie
zamestnáv. 0,8 0,8 0,8 0,8
zamestnan. - - - -
Poistenie
v nezamestnan.
zamestnáv. - - - -
zamestnan. - - - -
Garančné
poistenie
zamestnáv. 0,25 0,25 0,25 0,25
zamestnan. - - - -
Rezervný fond
solidarity
zamestnáv. - - - -
zamestnan. - - - -


 * Občan platí preddavok 14% z príjmu v príslušnom mesiaci, ak je dobrovoľne nezamestnaný. Najmenej 751 Sk.
** Študent platí preddavok 14% z ním určenej sumy (min. 744 Sk), ak má príjem vyšší ako 1/2 minimálnej mzdy.

DÔLEŽITÉ DÁTUMY A POVINNOSTI PRE ZAMESTNÁVATEĽA

AKTUÁLNE ÚDAJE
PLATNÉ OD 1.1.2009
Dôležité dátumy a povinnosti
ZAMESTNANEC
CHO
DCA
ŠTUDENT INVALID
norm.
prac.
čas
kratší
prac.
čas *
viac ako
18 r.
16r. až 18r. menej ako 16 r. naj
viac
o 70%
o viac ako
70%
Registrácie    Registrácie, ktoré je zamestnávateľ pred a po uzavretí pracovnej zmluvy
   povinný uskutočniť. Podrobnosti nájdete v sekcii "Povinnosti zamestnávateľa".
Registrácia zamestnanca
a zamestnávateľa
v Sociálnej poisťovni
   Zamestnávateľ je povinný zaregistrovať sa do 8. dní odo dňa prijatia
   1. zamestnanca. Zamestnanca je povinný zaregistrovať pred začatím
   výkonu jeho pracovnej činnosti. "Podrobnosti".
áno áno áno áno áno áno áno áno
Registrácia zamestnanca
a zamestnávateľa
v Zdravotnej poisťovni
   Zaregistrovanie zamestnávateľa do 8. dní po zamestnaní 1. zamestnanca.
   Zaregistrovanie zamestnanca do 8. dní po nástupe. Povinnosť náhlasiť
   každú zmenu do 8. dní. "Podrobnosti".
áno áno áno áno áno áno áno áno
Registrácia zamestnanca
a zamestnávateľa
na Daňovom úrade
   Ak zamestnávateľ nie je registrovaný ako platiteľ preddavkov na daň z
   príjmov zo mzdy vyplatenej zamestnancovi, vrátane daňového bonusu, musí
   sa zaregistrovať. "Podrobnosti".
áno áno áno áno áno áno áno áno
Ochrana
osobných údajov
   Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z ochrany osobných údajov
   Podrobnosti nájdete v sekcii "Povinnosti zamestnávateľa".
Nahlásenie
zodpovednej osoby
   Pri zamestnávaní viac ako 5 osôb sa musí písomne poveriť zodpovedná
   osoba na dohľad nad doržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní
   osobných údajov. Musí mať výpis z registra trestov. Treba to doporučene
   ohlásiť na Úrad na ochranu osobných údajov. "Podrobnosti".
áno áno áno áno áno áno áno áno
Výkazy    Dátumy, do ktorých treba zaslať výkazy do zdravotnej, sociálnej poisťovni
   a na daňový úrad pre všetky typy zamestnancov.
Zasielanie výkazov    Dátumy, do ktorých treba zaslať výkazy do konkrétných poisťovní.
Výkaz a príloha do
Sociálnej poisťovne
   Zasiela sa každý mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného.
Výkaz do
zdravotnej poisťovne
   Každý mesiac do
Prehľad a hlásenie
na Daňový úrad
   Prehľad zasiela každý štvrťrok, najneskôr 30 dní po skončení tohto
   štvrťroka. Hlásenie raz za rok najneskôr do 31.03.

Nazad Hore Vpred


VÝPOČTY

VÝPOČTY
NÁZOV POPIS
Daňová povinnosť a daňový bonus Dosaďte si Váš príjem, reálne náklady alebo paušálne výdavky (40%, 60%), poistné odvody, počet detí, na ktoré máte nárok na daňový bonus a iné a dostanete Vašu daňovú povinnosť a prípadný nárok na vrátenie daňového bonusu na dieťa. Ale najskôr si vypočítajte nárok na Vašu a prípadne manželkinu nezdaniteľnú časť zákl. dane na daňovníka (nasledujúci riadok), aby ste si ju mohli dosatiť do výpočtovej tabuľky.
Priebežná daňová povinnosť a daňový bonus Priebežný výpočet daňovej povinnosti v priebehu roka. Napr. ak chcete v októbri zistiť Vašu daň, zadáte údaje do tabuľky podľa aktuálnych hodnôt do októbra a dostanete Vašu aktuálnu daňovú povinnosť. Počíta sa s alikvótnou časťou nezdaniteľnej čiastky aj daňového bonusu.
Mesačná daňová povinnosť a daňový bonus Podobný výpočet ako v predchádzajúcom riadku, len s tým rozdielom, že SZČO si môže vypočítať predbežný výpočet mesačnej dane. Slúži to k tomu, aby vedel, približne akú daňovú povinnosť má SZČO za daný mesiac a aby si mohol odložiť potrebnú čiastku na zaplatenie dane.
Nezdaniteľná časť základu dane (ročná) Dosadíte si Váš príjem, náklady, odvody a dostanete vypočítané na akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka máte nárok. V tejto tabuľke si môžete vypočítať aj prípadný nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti dane na manželku (manžela).
Nezdaniteľná časť základu dane (mesačná) V tabuľke sa počíta nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pre zamestnanca. Stačí dosadiť iba jeho príjem a odvody a dostanete jeho nárok na odpočítateľnú položku.
Predbežná cena účtovníctva Po dosadení počtu položiek z peňažného alebo účtovného denníka, počtu vozidiel, zamestnancov, zhotovených dokumentov a pod. dostanete predbežnú cenu účtovníctva. Neváhajte a skúste si sami vypočítať, či neplatíte za účtovníctvo viac ako treba!
Odvody poistného SZČO Po dosadení Vášho základu dane a kontrole, poprípade zmene minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a nakoniec percentuálnej sadzby jednotlivých odvodov, dostanete výšku vašich odvodov.
Odvody zamestnávateľa za zamestnanca Po vložení potrebných údajov ako je hrubá mzda, a kontrole, poprípade oprave vymeriavacích základov a percentuálnych sadzieb dostanete prehľadne jednotlivo vypísanú výšku odvodov.
Výpočet čistej mzdy Dosaďte hrubú mzdu zamestnanca a dostanete prehľadne vypísané poistné odvody, preddavok na daň a čistú mzdu zamestnanca.
Výpočet hrubej mzdy Chcete dať zamestnancovi konkrétnu čistú mzdu a neviete koľko je to v hrubom? Dosaďte si Vašu čistú mzdu a v dvoch krokoch sa dopracujete k potrebnej hrubej mzde.

 
Nazad Hore Vpred


TLAČIVÁ

TLAČIVÁ
POISTNÉ ODVODY
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
NÁZOV POPIS
Výpis z daňového priznania Podáva sa do 30.06. do sociálnej poisťovne.
Registračný list zamestnávateľa Doručuje sa Sociálnej poisťovni do 8 dni odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.
Registračný list FO Pred začatím činnosti zamestnanca, na prihlásenie SZČO alebo dobrovoľne poistenej osoby pre sociálne poistenia, treba toto tlačivo doručiť na Sociálnu poisťovňu. Tlačivo sa používa aj pri odhlásení predchádzajúcich osôb alebo pri zrušení registrácie zamestnanca poslanej poštou alebo e-mailom.
Prihlásenie odhlásenie zamestnanca Používa sa, keď sa nestihne riadne podať predchádzajúce tlačivo. Zasiela sa faxom alebo e-mailom. Toto prihlásenie treba potvrdiť riadnym registračným tlačivom uvedeným v predchádzajúcom riadku.
Soc. poist. - mesačný výkaz Výkaz jednotlivých poistných sociálnych odvodov zamestnanca a zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý sa mesačne posiela do Sociálnej poisťovne. Zasiela sa v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného.
Soc. poist. - príloha k výkazu Príloha k mesačnému výkazu do Sociálnej poisťovne. Posiela sa mesačne spou s týmto výkazom.
Úrazové poist. - oznámenie poist. udalosti Tlačivo je určené pre poistnú udalosť: pracovný úraz a choroba z povolania. Obsahuje všetky potrebné byrokratické náležitosti, ktoré treba uviesť.
Hlásenie úrazu na účely nemocen. Po úraze, aby sa mohla platiť náhrada za nemocenské poistenie, treba Sociálnej poisťovni doručiť toto tlačivo.
Potvrdenie o zamestnancovi na nemocenskú dávku Potvrdenie zamestnávateľa pre Soc. poisťovňu o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku.
Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky v hotovosti, na účet manžela (manželky) v banke alebo o vykonanie zmeny čísla účtu príjemcu/poberateľa dávky v prípade, ak zmena vznikla v období poberania nemocenskej dávky.
Čestné vyhlásenie V prípade, že potrebujete doručiť kvôli nejakej poistnej udalosti Soc. poisťovni čestne vyhlásenie, máte ho tu k dispozícii.
Dodatočné postenie na dôchodok Dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie z dôvodu § 26 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poisteni, zaradenia do evidencie nezamestnaných alebo sústavnej prípravy na povolanie.
Náhrada nákladov za pohreb Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom.
ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE - TLAČIVÁ
NÁZOV POPIS
Apollo Odkaz na stránku zdravotnej poisťovne Apollo, kde nájdete všetky potrebné tlačivá pri styku s touto poisťovňou.
Dôvera
Poistenci- Platitelia
Odkaz na stránku zdravotnej poisťovne Dôvera, kde nájdete všetky potrebné tlačivá pri styku s touto poisťovňou.
Európska zdrav. poisťovňa Odkaz na stránku Európskej zdravotnej poisťovne, kde nájdete všetky potrebné tlačivá pri styku s touto poisťovňou. Poisťovňa sa ruší!!!
Spoločná zdrav. poisťovňa Odkaz na stránku Spoločnej zdravotnej poisťovne, kde nájdete všetky potrebné tlačivá pri styku s touto poisťovňou.
Union
Poistenci- Platitelia
Odkaz na stránku poisťovne Union, kde nájdete všetky potrebné tlačivá pri styku s touto poisťovňou.
VšZP
Poistenci- Platitelia
Odkaz na stránku poisťovne VšZP, kde nájdete všetky potrebné tlačivá pri styku s touto poisťovňou.
ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
NÁZOV POPIS
Typ A Podáva zamestnanec, ktorý bol zamestnaný len u jedného zamestnávateľa a nemal zdaniteľný príjem okrem príjmov z prenájmov a príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou, nepovažoval sa za SZČO ani za samoplatiteľa a včase, keď sa považoval za zamestnanca, nedošlo u neho k zmene sadzby poistného zo 4% na 2% alebo opačne.
Typ B Podáva SZČO a nepovažoval sa za zamestnanca a ani za samoplatiteľa, v čase, kedy sa považoval za SZČO, nedošlo u neho k zmene sadzby poistného zo 14% na 7% a naopak, v čase, kedy sa považoval za poistenca štátu sa súčasne považoval za SZČO alebo splnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona. Podmienky musia byť splnené súčasne.
Typ C Podáva samoplatiteľ a nepovažoval sa za zamestnanca ani za SZČO, v čase, kedy sa považoval za samoplatiteľa, nedošlo u neho k zmene sadzby poistného.
Typ S Podáva poistenec, u ktorého nedošlo k zmene sadzby poistného a úhrn jeho vymeriavacích základov bol najmenej 12-násobok minimálnej mzdy a 1. považoval sa za zamestnanca u viacerých zamestnávateľov, 2. za zamestnanca, nepovažoval sa za SZČO a mal príjem (okrem z prenájmov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou), 3. za zamestnanca aj za SZČO, 4. za zamestnanca aj za samoplatiteľa alebo 5. za SZČO aj za samoplatiteľa.
Typ X Podáva poistenec, ktorý nespĺňa podmienky uvedené pre tlačivá A, B, C a S (zmena sadzby poistného).
List SA List zamestnanca a zamestnávateľa pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za zamestnanca, pre každého zamestnávateľa sa použije samostatný list.
List SB List SZČO pre poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za SZČO.
List SC List samoplatiteľa pre poistenca podľa § 11 ods.2, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za samoplatiteľa.
List SD List zamestnanca s príjmami podľa § 13 ods.5, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za zamestnanca, nepovažoval sa za SZČO a mal v tomto období príjmy podľa § 13 ods.5.
List XA Podáva zamestnanec a zamestnávateľ pri zmene sadzby poistného, pre každého zamestnávateľa sa použije samostatný list.
List XB Podáva SZČO pri zmene sadzby poistného.
List XC Podáva samoplatiteľ pri zmene sadzby poistného.
List XD Podáva zamestnanec pri zmene sadzby poistného, ktorý má príjmy z honorárov.
Žiadosť o vykonanie RZ Zamestnanec odovzdáva túto žiadosť zamestnávateľovi do 15. mája v prípade, že ho žiada o vykonanie ročného zúčtovania, alebo v prípade, že žiada o vystavenie dokladu o výške príjmu a o preddavkoch.
Doklad o príjme a preddavkoch Zamestnávateľ tento doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné doručí zamestnancovi, ak o to požiadal, do 31. mája.
Potvrdenie a odpis Zodpovedný pracovník zdravotnej poisťovne na tomto tlačive potvrdí, že bolo podané ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.
Oznámenie o pre/nedoplatku zamestnanca Na tomto tlačive zamestnávateľ oznámi zamestnancovi do 31. augusta preplatok alebo nedoplatok na zdravotném poistení.
Oznámenie zamestnávateľa o pre/nedoplatku Na tomto tlačive oznamuje zamestnávateľ zdravotnej poisťovni preplatok alebo nedoplatok za jednotlivých zamestnancoch.
Oznámenie o výsledku Na tomto tlačive sa vykonáva oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom.
DAŇOVÝ ÚRAD
NÁZOV POPIS
Prihláška k registr. FO na daň Prihláška k registrácii daňovníka fyzickej osoby na všetky druhy dane okrem DPH.
Prihláška k registr. PO na daň Prihláška k registrácii daňovníka právnickej osoby na všetky druhy dane okrem DPH.
Daňové priznanie
FO typ A
Toto daňové priznanie podáva fyzická osoba zamestnanec, ktorý z rôznych dôvodov nepožiadal zamestnáv. o svoje ročné zúčtovanie dane.
Potvrdenie k typu A Na tomto potvrdení daňový úrad potvrdzuje podanie daňového priznania.
Poučenie k typu A Poučenie ako treba vyplňovať daňové priznanie typu A.
Daňové priznanie
FO typ B
Toto daňové priznanie podáva fyzická osoba SZČO alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba.
Potvrdenie k typu B Na tomto potvrdení daňový úrad potvrdzuje podanie daňového priznania.
Poučenie k typu B Poučenie ako treba vyplňovať daňové priznanie typu B.
Daňové priznanie
PO + príloha
Toto daňové priznanie podáva právnická osoba s.r.o., a.s. a pod..
Potvrdenie k daň. prizn. PO Na tomto potvrdení daňový úrad potvrdzuje podanie daňového priznania.
Poučenie k daň. prizn. PO Poučenie ako treba vyplňovať daňové priznanie PO.
Registrácia na DPH tuzemská osoba Tlačivo, ktoré musíte podať na daňový úrad, keď sa chcete alebo musíte registrovať na platenie DPH.
Daňové priznanie
k DPH od 01.10.2007
Tlačivo k daňovému priznaniu na platenie DPH platné od 01.10.2007. Mesačné alebo štvrťročné podávanie.
Poučenie na
vyplnenie DP k DPH
Poučenie k tomu ako máte vyplňovať daňové priznanie k DPH.
Potvrednie o
podaní DP k DPH
Na tomto tlačive si dáte potvrdiť odovzdanie daňového priznania k DPH na daňovom úrade.
Daňové priznanie
k DPH do 01.10.2007
Tlačivo k daňovému priznaniu na platenie DPH. Mesačné alebo štvrťročné podávanie.
Súhrnný výkaz k DPH Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty.
Hlásenie k odvodom dane za zamestnancov Podáva sa raz ročne do 31. marca za predchádzajúce daňové obdobie. Je to hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse.
Prehľad k odvodom dane za zamestnanca Podáva sa raz za štvrťrok do 30. dní po skončení kalendárneho štvrťroku. Je to prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dane vyberanej zrážkou podľa § 43 z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny štvrťrok.
Poučenie k štvrťročnému prehľadu Poučenie k vyššie uvedenému prehľadu o odvedených preddavkoch na daň, zrážkovej dani a daňovom bonuse za kalendárny štrvťrok.
Potvrdenie k štvrťročnému prehľadu Potvrdenie k vyššie uvedenému prehľadu o odvedených preddavkoch na daň, zrážkovej dani a daňovom bonuse za kalendárny štrvťrok.
Potvrdenie o prevzatí dokumentu Na tomto tlačive Vám DÚ potvrdí prevzatie rôznych dokumentov (daňových priznaní, rôznych prehľadov, výkazov a iné).
ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD
NÁZOV POPIS
Ohlásenie živnosti
a
Žiadosť o koncesiu
Tlačivo "Ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti a Žiadosť o koncesiu fyzickou osobou" sa posiela na obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania pri začatí, založení živnosti a koncesie. Na tomto tlačive je aj oznámenie o ustanovení zodpovedného zástupcu, prihláška na verejné povinné zdravotné poistenie, prihláška k registrácii k dani z príjmu a žiadosť o výpis z registra trestov.
Oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne Tlačivo "Oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne - súvisiaceho priestoru" sa posiela na obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania pri založení prevádzkarne a do 15 dní po zrušení prevádzkarne.
Oznámenie o zmene údajov Tlačivo "Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti resp. v žiadosti o koncesiu" sa posiela na obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania pri zmene údajov (meno, sídlo, adresa bydliska a pod.).
Žiadosť o pozastavenie prevádzkovania živnosti Tlačivo "Žiadosť o pozastavenie prevádzkovania živnosti" sa posiela na obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania vtedy, ak podnikateľ chce na istý čas prerušiť výkon živnosti. Vtedi nemusí platiť poistné odvody.
Oznámenie o ukončení živnosti Tlačivo "Oznámenie o ukončení podnikania u ohlasovacej živnosti" sa posiela na obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania pri zrušení živnosti.
Žiadosť o zrušenie koncesie Tlačivo "Žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia (koncesovanej listiny)" sa posiela na obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania pri zrušení koncesie.
PERSONALISTIKA
NÁZOV POPIS
Ročné zúčt. predd. zo závis. činnosti Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus.
Žiadosť o ročné zúčtov. zamestnan. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO Tlačivo, v ktorom zamestnanec vyhlási údaje potrebné pre zamestnávateľa pri spracovaní ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti.
Potvrdenie o návšteve školy Potvrdenie, ktoré potrebujete pri nároku na daňový bonus, ak Vaše dieťa dovŕšilo 16 rokov a sústavne sa pripravuje na ďalšie povolanie návštevou školy.
Zápočtový list Vydáva sa zamestnancovi po skončení pracovného pomeru.
Potvrdenie na uplat. nezdan. častí Potvrdenie na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane FO (doplnkové dôch. sporenie, účelové sporenie a životné poist.).
Potvrdenie o zdan. príj. zamestnanca Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daň. bonuse na vyživované deti za obdobie kalendárny rok.
Poučenie o zdan. príj. zamestnanca Poučenie k potvrdeniu o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daň. bonuse za vyživované deti za obdobie kalendárny rok.
Žiadosť o poukáz. daň. bonusu Zamestnávateľ zasiela toto tlačivo daňovému úradu, ak vyplatil zamestnancom daňový bonus a žiada o vrátenie tejto sumy.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ARCHIVÁCIA
NÁZOV POPIS
Poverenie zodpovednej osoby Tlačivo, ktorým prevádzkovateľ oznamuje úradu na ochranu osobných údajov SR poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov.
Registr. a Osob. registr. inform. sys. Formulár zasielaný na úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorým vykonáva registráciu alebo osobitnú registráciu informačného systému a oznamuje uskutočnené zmeny.
Odhlásenie informačného sys. Formulár na odhlásenie informáčného systému po skončení spracúvania osobných údajov zasielaný na úrad na ochranu osobných údajov SR.
OSTATNÉ
NÁZOV POPIS
Čestné vyhlásenie Univerzálne čisté tlačivo pre rôzne druhy čestného vyhlásenia.
Doh. o prác. vykon.
mimo prac. pomeru
Vzor dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Obchodná
kúpna zmluva
Vzor obchodnej kúpnej zmluvy, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.
Zmluva o uzavretí
budúcej zmluvy
Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (§ 289 až § 292 Obchodného zákonníka), ktorou sa zaväzuje jedna alebo obe zmluvné strany uzavrieť v určenej dobe budúcu zmluvu s predmetom plnenia, ktorý je určený aspoň všeobecným spôsobom.
4 výdavkové pokl. doklady Na formáte A4 sú vyhotovené štyri výdavkové pokladničné doklady. Vystavujúca organizácia, vyhotoviteľ a schvalovateľ VPD sa píše iba do prvého dokladu, do ostatných sa vyplní automaticky. Suma slovom sa vypíše automaticky. Pri dosadení výšky DPH (19 alebo 10 %) sa vypočíta základ a suma DPH.
1 výdavkový pokl. doklad Na formáte A4 je vyhotovený jeden výdavkový pokladničný doklad. Suma slovom sa vypisuje automaticky. Pri dosadení výšky DPH (19 alebo 10 %) sa výpočíta základ a suma DPH.
Súhrnný výd. pokl. doklad Do súhrnnej tabuľky si vypíšete sumy zo všetkých účteniek za mesiac. Napr. za benzín. Vo výdavkovom pokladničnom doklade sa automaticky dosadí celková suma. Suma slovom sa vypíše automaticky. Pri dosadení výšky DPH (19 alebo 10 %) sa vypočíta základ a suma DPH.
4 príjmové pokl. doklady Na formáte A4 sú vyhotovené štyri príjmové pokladničné doklady. Vystavujúca organizácia, vyhotoviteľ a schvalovateľ VPD sa píše iba do prvého dokladu, do ostatných sa vyplní automaticky. Suma slovom sa vypíše automaticky. Pri dosadení výšky DPH (19 alebo 10 %) sa vypočíta základ a suma DPH.
1 príjmový pokl. doklad Na formáte A4 je vyhotovený jeden príjmový pokladničný doklad. Suma slovom sa vypisuje automaticky. Pri dosadení výšky DPH (19 alebo 10 %) sa výpočíta základ a suma DPH.
Súhrnný príjm. pokl. doklad Do súhrnnej tabuľky si vypíšete sumy zo všetkých dokladov za mesiac, ktoré chcete uviesť v súhrnnom príjm. doklade. V príjmovom pokladničnom doklade sa automaticky dosadí celková suma. Suma slovom sa vypíše automaticky. Pri dosadení výšky DPH (19 alebo 10 %) sa vypočíta základ a suma DPH.
Faktúra Faktúru použijete, ak nie ste platcom DPH. Ak máte viac položiek, súčet sa robí automaticky.
Faktúra s EUR Faktúru použijete, ak nie ste platcom DPH. Ak máte viac položiek, súčet sa robí automaticky. Na rozdiel od predošlej faktúry sa výsledná suma prepočítava konverzným kurzom na EUR-o.
Faktúra DPH Faktúru použijete, ak ste platcom DPH. Vložíte iba základ sumy bez DPH. Výška sumy DPH a celková suma s DPH sa výpočíta automaticky. Pri viacerých sumách sa urobí súčet automaticky.
Faktúra DPH s EUR Faktúru použijete, ak ste platcom DPH. Vložíte iba základ sumy bez DPH. Výška sumy DPH a celková suma s DPH sa výpočíta automaticky. Pri viacerých sumách sa urobí súčet automaticky. Na rozdiel od predošlej faktúry sa výsledná suma prepočíta konverzným kurzom na EUR-o.
Inventúrny súpis zásob tovaru Po inventúre je potrebné tlačivo Inventúrny súpis zásob tovaru.

 
Nazad Hore Vpred


Živnostenský list zapísaný na Obvodnom úrade v Pezinku
Číslo živnostenského registra: 107-14909
Obchodné meno: Ing. Jozefa Šottníková
IČO: 40048004
DIČ: 1022917038
Miesto podnikania: Jablonec 230, 900 86


Späť Hore Napred