VčPIS ZO ģ½IVNOSTENSKč‰HO REGISTRA

Tento vč½pis mč” informatč­vny charakter a nie je pouģ¾iteļ¾nč½ pre prč”vne čŗkony
Obvodnč½ čŗrad v Pezinku
ļŒč­slo ģ¾ivnostenskč©ho registra: 107-14909

Obchodnč© meno: Ing. Jozefa ģ ottnč­kovč”
IļŒO: 40048004
Miesto podnikania: 90087 Jablonec, ļŒ. 230

Predmety podnikania

1. Vedenie čŗļtovnč­ctva
Deģˆ vzniku oprč”vnenia: 1. 7. 2002
 
2. Ekonomickč© a čŗļtovnč© poradenstvo
Deģˆ vzniku oprč”vnenia: 1. 7. 2002
 
3. Sprostredkovateļ¾skč” ļinnosģ„ v rozsahu voļ¾nej ģ¾ivnosti
Deģˆ vzniku oprč”vnenia: 1. 7. 2002
 
4. Kčŗpa tovaru na čŗļely jeho predaja koneļnč©mu spotrebiteļ¾ovi (maloobchod) v rozsahu voļ¾nej ģ¾ivnosti
Deģˆ vzniku oprč”vnenia: 1. 7. 2002
 
5. Kčŗpa tovaru na čŗļely jeho predaja inč½m prevč”dzkovateļ¾om ģ¾ivnosti (veļ¾koobchod) v rozsahu voļ¾nej ģ¾ivnosti
Deģˆ vzniku oprč”vnenia: 1. 7. 2002
 
Dč”tum vč½pisu: 3. 1. 2007